FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७९-८०

सामाजिक सुरक्षा पहिलो चौमासिक र दोस्रो चौमासिक भुक्तानी रकमको विबरण ।

एम आई एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा प्रशासन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा कम्प्युटर सीप परिक्षण र अन्तवार्ता परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निबेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages