FAQs Complain Problems

७६/७७

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८ ।

यस नरहरिनाथ गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७७७।०७८ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७७ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक २०७७ ।

बोलपत्र दाखिलाको म्याद थप सम्बनधी सूचना ।

Pages